O nas
kontakt
GlobalEdu Barbara Jarzębińska
ul. Poznańska 3/5
60-848 Poznań
tel: +48 61 2275776
e-mail: biuro@GlobalEduWeb.com
więcej>>
kontakt

Regulamin


Regulamin Przetwarzania Danych Osobowych Osób Fizycznych

 

§ 1

1. Administratorem Danych Osobowych jest firma Barbara Jarzębińska, właścicielka marki GlobalEdu, prowadząca firmę z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej: „GlobalEdu”).

2. W zbiorach danych osobowych, utworzonych przez GlobalEdu, przetwarzane są informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.).

 

§ 2

1. GlobalEdu przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.) oraz przepisów wykonawczych z nią związanych, a także innych przepisów, ustaw i rozporządzeń, normujących przetwarzanie danych osobowych określonych kategorii.

2. W celu realizacji obowiązków ustawowych z zakresu ochrony danych osobowych, GlobalEdu jako Administrator Danych Osobowych wyznaczyła osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w GlobalEdu, zwaną Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

3. Przetwarzając dane osobowe, GlobalEdu dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym realizuje wdrożone zasady ochrony i bezpieczeństwa, mające na celu:

a) zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych i gromadzonych w GlobalEdu,

b) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem,

c) zabezpieczenie przed dostępem do danych osób nieupoważnionych, na każdym etapie ich przetwarzania,

d) przechowywane danych osobowych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§ 3

Dane osobowe przetwarzane przez GlobalEdu w zbiorach danych osobowych obejmują tylko te dane, które zostały dobrowolnie podane GlobalEdu przez osobę fizyczną, której przedmiotowe dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w GlobalEdu służy realizacji jej celów, w szczególności związanych z:
a) organizacją i przeprowadzaniem kandydatów przez procesy aplikacyjne na studia zagraniczne;
b) organizacją i przeprowadzeniem kursów specjalistycznych, m.in. SAT;
c) organizacją pracy, staży, praktyk i wolontariatu zagranicą.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez GlobalEdu jest przede wszystkim jej kadra.

Dane osobowe przetwarzane są w GlobalEdu w zbiorach:
a) tradycyjnych, tj. w wersji papierowej oraz
b) w systemach informatycznych. 
 

§ 4

1. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, każdej osobie fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją celów GlobalEdu, przysługuje prawo do:

a) uzyskania informacji, jakie zbiory dane osobowych są tworzone przez GlobalEdu oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,

b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych,

c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane osobowe jej dotyczące oraz podania treści i zakresu tych danych,

d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące,

e) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

f) żądania: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez GlobalEdu, może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt a) – e) powyżej, nie częściej niż raz na 6 (sześć) miesięcy.

3. Uprawnienie wskazane w ust. 1 pkt f) powyżej przysługuje osobie fizycznej, które dane osobowe są przetwarzane przez GlobalEdu w każdym czasie.

 

§ 5

1. GlobalEdu jest zobowiązane do udzielenia osobie fizycznej, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt a) – e), na jej wniosek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia GlobalEdu wniosku w tym zakresie.

2. Informacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt a) – e) udziela się w dowolnej formie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. Na wyraźny wniosek osoby, której dane dotyczą informacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt a) – e) udziela się na piśmie.

 

§ 6

1. W przypadku wykazania przez osobę fizyczną, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, GlobalEdu jest obowiązana, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru.

2. W razie niedopełnienia przez GlobalEdu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, osoba, fizyczna, której dane dotyczą, może się zwrócić do Generalnego Inspektora z wnioskiem o nakazanie dopełnienia tego obowiązku.

GlobalEdu - studiowanie za granicą. Więcej info: kursy SAT, egzamin SAT, studia w USA, kurs GMAT. projekt strony artso.pl